ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการบริหาร

300x200

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กรรมการบริหาร

300x200

ดร.สำราญ ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

300x200

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

300x200

นายดำรงค์ อมรเดชาพล
กรรมการบริหารทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

300x200

ดร.ปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์
กรรมการบริหารด้านวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร

300x200

ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย
กรรมการบริหารทางด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

300x200

นายธนู กังวานใจ
กรรมการบริหารทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการดำเนินงาน

300x200

ดร.ปรเมศร์ ปธิเก
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายวิศวกร

300x200

ดร.ปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์
ฝ่ายวิศวกร

300x200

นายนัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช
ฝ่ายวิศวกร

ฝ่ายอำนวยการทั่วไป

300x200

นายสิทธิธี จีนเอียด
ฝ่ายอำนวยการทั่วไป

ฝ่ายกฎหมาย

300x200

นายสุรชาต ฟองแก้ว
ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายวิศวกรควบคุม

300x200

ดร.ปุริมพัฒน์  สัทธรรมนุวงศ์

300x200

ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล

300x200

ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย

300x200

ดร.ปรเมศร์ ปธิเก

300x200

ธนู กังวานใจ

ฝ่ายช่างเทคนิคยานยนต์

300x200

นายวิศรุต มณีทิพย์

300x200

นายศิระศักดิ์ ครองไชย

300x200

นายณัฐพล ปานต๊ะระษี

ฝ่ายช่างเทคนิคไฟฟ้า

300x200

นายสงกรานต์ แสนคำลือ

ฝ่ายช่างตรวจสอบระบบไฟ

300x200

นายณัฐพล ปานต๊ะระษี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

300x200

นายอธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์

300x200

นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง

300x200

นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

300x200

นางอรอุมา อินทนิล

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูล

300x200

นายบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

300x200

นายชัยพฤกษ์ ต๊ะน้อย

ฝ่ายเลขานุการ

300x200

นายธนัตถ์กานต์ ใจสวัสดิ์

300x200

นางสาวปพิชญา ยอดมณี

...

สถานีบริการก๊าซ

  • ภาคเหนือLPG NGV
  • ภาคกลางLPG NGV
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือLPG NGV
  • ภาคตะวันออกLPG NGV
  • ภาคใต้LPG NGV